Tellijale

Tooted ja teenused

Öeldakse, et raamatu üle ei tohiks otsustada ainult kaante järgi. Aga väärikas kaas ja hästi õmmeldud köide annavad päris palju juurde.

Raamatu trükkimine on kunst – trükikunst. Iga raamatu puhul avaldub see isemoodi. Kunstialbumile või aastapäevaraamatule lisab väärikust tugev ja kaunilt kujundatud kõvakaas. Ajaviiteromaani tugevuseks on hoopis käepärane formaat ja kergus. Hea õpik peaks aga vastu pidama pidevale lehitsemisele.

Aitame leida lahenduse, mis vastab nii Teie kui ka lõppkasutaja ootustele. Soovi korral pakume ka pilditöötlust, kujundamise ja küljendamise teenust.

4 K matt lami

Kõvakaanelised raamatud

Kõva kaas kestab kaua. See on klassikaline raamat – väärikas ja vastupidav. Kuid tänu uudsetele lahendustele võib selle kujundus olla ka omanäoline ja põnev. Nii jääb teos poes paremini silma ja toob elevust ka kodusele raamaturiiulile.

Pehmekaanelised raamatud

Pehme kaanega raamat on enamasti pisut soodsam ja kergem, kuid sugugi mitte kehvem. Klassikaline paperback võib olla väga vastupidav ja pakkuda mitmeid põnevaid võimalusi, mida kõva kaane puhul kasutada ei saa.

LB 11
LB 11

Pehmekaanelised raamatud

Pehme kaanega raamat on enamasti pisut soodsam ja kergem, kuid sugugi mitte kehvem. Klassikaline paperback võib olla väga vastupidav ja pakkuda mitmeid põnevaid võimalusi, mida kõva kaane puhul kasutada ei saa.

Erinevad KD 2

Muud trükised

Trükime peamiselt kvaliteetseid ja omanäolisi raamatuid. Aga mitte ainult. TRT-st saab tellida ka muid eri suuruse ja otstarbega trükiseid. Kuulame ära kõik erisoovid ning anname meeleldi head nõu.

Kujundus, küljendus ja pilditöötlus

Lisaks trüki- ja köitmisteenustele pakume Teile mitmekülgset abi ka trükifailide eeltöötlusel.

 • Kujundamise käigus anname nõu, millist köiteviisi, formaati ja materjali eelistada. Ühtlasi paneme koos Teiega paika üldised kujunduse põhimõtted, valides sobiva kirjatüübi ja -suuruse ning otsustades illustratsioonide paigutuse.
 • Piltide töötlusega aitame trükise illustreerimiseks kasutatava pildimaterjali puhul. Vajadusel teostame erinevate piltide skaneerimist kuni formaadini A4.
 • Küljendamine hõlmab (vajadusel) teksti sisestamist, küljendamist, pildifailide lisamist ning tiitellehe ja kaane kujundamist. Küljendame kas Teie etteantud maketi põhjal või tellime maketi ja kaanekujunduse raamatukunstnikult. Pärast tulemuse lõplikku kinnitamist valmib trükivalmis PDF-fail.
LB muumid
LB muumid

Kujundus, küljendus ja pilditöötlus

Lisaks trüki- ja köitmisteenustele pakume Teile mitmekülgset abi ka trükifailide eeltöötlusel.

 • Kujundamise käigus anname nõu, millist köiteviisi, formaati ja materjali eelistada. Ühtlasi paneme koos Teiega paika üldised kujunduse põhimõtted, valides sobiva kirjatüübi ja -suuruse ning otsustades illustratsioonide paigutuse.
 • Piltide töötlusega aitame trükise illustreerimiseks kasutatava pildimaterjali puhul. Vajadusel teostame erinevate piltide skaneerimist kuni formaadini A4.
 • Küljendamine hõlmab (vajadusel) teksti sisestamist, küljendamist, pildifailide lisamist ning tiitellehe ja kaane kujundamist. Küljendame kas Teie etteantud maketi põhjal või tellime maketi ja kaanekujunduse raamatukunstnikult. Pärast tulemuse lõplikku kinnitamist valmib trükivalmis PDF-fail.

Pakkimine ja Transport

Ilusad raamatud väärivad tähelepanelikku kohtlemist ka tellija juurde kohaletoimetamisel. Seepärast suhtume trükiste transporti samasuguse hoolega nagu nende valmistamissegi

Pakkimine

 • Paberisse või kastidesse pakime oma trükiseid juhul, kui need vajavad lihtsalt head ja kuiva kohta, mitte spetsiifilist kohtlemist.
 • Termokilesse pakime ükshaaval raamatud, mida on vaja määrdumise eest kaitsta (heleda kaanega trükiseid) või kui nende vahel on lisad (kaart, CD vms), mis võivad muidu välja kukkuda.

Hea teada! Kui sõlmite jaemüüjaga (nt Apollo või Rahva Raamat) vastava kokkuleppe, korraldab raamatute transpordi müüja ise.

Transport

 • Tallinna piires on tellimuse kohaletoimetamine korraga ja ühele aadressile tasuta.
 • Kindlasti on vajalik eelnev kooskõlastus (Sölvi Erm 6 509 958) täpse aadressi, kontaktisiku, telefoni ning mõlemale poolele sobiva aja osas.
 • Teostame nn “uksest ukseni” teenust. See tähendab, et hoonesse (kontorisse, lattu) sissetoimetamise eest peab hoolitsema tellija ise.
 • Tallinnast välja, Eesti piires saatmiseks kasutame transpordifirmade teenuseid. Soovi korral saate trükistele ka ise järgi tulla.

Trükise valmistamise üldtingimused

1. Pakkumine

1. Teostaja koostab pakkumise kliendilt saadud kirjalikus päringus sisalduvate lähteandmete põhjal. Päringut saab esitada ka veebilehe www.trt.ee kaudu.

2. Teostajat ei seo kliendilt saadud puudulike või tegelikkusele mittevastavate lähteandmete põhjal tehtud pakkumine.

3. Kliendi päringule teostaja poolt tehtud pakkumine peab olema vormistatud kirjalikult.

4. Pakkumine on jõus 30 päeva pakkumise teatavakstegemise kuupäevast alates, kui pakkumises ei ole märgitud sellest erinevat kehtivusaega.

5. Pakkumisele antud vastus, mis sisaldab täiendusi, piiranguid või ettepanekuid, ei seo teostajat, vaid vastus loetakse kliendi täiendatud päringuks.

6. Pakkumise vastuvõtmisele järgneda võiva tellimuse heakskiitmise kohta annab teostaja kliendi nõudmisel kinnituse.

7. Kui teostajalt tellitakse makette või näidiseid, mis ei mahu tavapärase pakkumise raamidesse, on klient kohustatud hüvitama teostaja poolt nendega seoses kantud kulud (vastavalt turuhindadele) ka juhul, kui klient loobub tellimusest.

8. Päringule ja pakkumisele lisanduvad ettepanekud, joonised, maketid või muud ettevalmistavad materjalid on saatja omand ja teisel osapoolel ei ole õigust neid oma huvides muuks otstarbeks kasutada ega anda kolmandate isikute valdusse.

2. Hind

1. Hind kehtib tingimusel “toodang teostaja laos” (EXW Tallinn, Laki tn 26), kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud.

2. Hinnad teatatakse ilma käibemaksuta, kui pakkumises ei ole teisiti näidatud.

3. Kui hind on tehtud välisvaluutas, põhineb see pakkumise tegemise päeva valuutakurssidel, kui pakkumises pole teisiti mainitud.

4. Teostajal on õigus kokkulepitud hinnale lisada neid kulutusi, mis on põhjustatud:
– Kliendi poolt toodud materjali puudulikusest;
– Kliendi nende paranduste ja muudatuste eest, mille klient on teinud erinevalt maketist;
– Kliendi viivitustest;
– Enne kliendi poolt tellimuse töösseandmist toimunud materjalide hinnatõusust;
– Kliendi poolt esitatud lisanõudmistest – tõmmised, ladumis-, trüki- või värvinäidised;
– Eelnevalt kokkuleppimata lisatööst, mis tehakse kliendi soovil.

5. Toodangu transpordi- ja ladustamiskulud kannab klient, kui pole teisiti kokku lepitud.

3. Tellimus ja tähtajad

1. Tellimus vormistatakse töösse kliendi tellimiskirjas (spetsifikatsioonis) ja/või teostaja kirjalikus pakkumises olevate lähteandmete alusel.

2. Tellimus täidetakse kliendi tellimiskirja või kliendi ja teostaja vahel sõlmitud kirjaliku lepingu või mõnes muus vormis kahepoolselt aktsepteeritud kokkuleppe kohaselt.

3. Tellimus loetakse täidetuks toodangu teostaja lattu jõudmise hetkest, kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud.

4. Tellimuse täitmise tähtajad kehtivad juhul, kui teostaja saab kliendilt algmaterjalid hiljemalt kokkulepitud ajahetkeks.

5. Algmaterjalide hilinemisel ei ole teostaja seotud kokkulepitud tellimuse täitmise tähtajaga, uus tähtaeg kooskõlastatakse poolte vahel pärast algmaterjalide tegelikku saabumist.

4. Puudulik ja vigane toodang

1. Juhul kui toodangu täpne kogus ei ole eraldi kokku lepitud, võib tegelik trükiarv tellimisjärgsest erineda kuni 5% ulatuses.

2. Kokkulepitud ja tegeliku trükiarvu vahe eest tasumine (hinna suurenemine või hinna vähenemine) toimub vastavalt pakkumistingimustele.

3. Kliendil on õigus vigase toodangu korral nõuda hinnaalandust, juhul kui viga on iseloomult selline, et klient ei saa toodangut täielikult vastavalt ettenähtud eesmärgile kasutada.

4. Teostajale peab jääma õigus vigade parandamiseks või vigase toodangu väljavahetamiseks.

5. Kliendil puudub õigus vigase toodangu hinnaalanduseks või toodangust loobumiseks juhul, kui
– viga tuleneb mittetäielikust (või vigasest) algmaterjalist või kliendi parandustest, mida võib tõlgendada erinevalt või veast, mis kliendi poolt heakskiidetud tõmmisel (näidisel) on jäänud parandamata;
– esineb tühine erinevus etteantud värvitõmmisest või paberinäidisest, heakskiidetud näidisest või muust taolisest. Paberit loetakse näidisele vastavaks, kui sellel on näidisega seesama paberitööstuse tüübitähis. Proovitõmmise puudumisel jääb värvide tasakaal kliendi vastutusele.

5. Kahju hüvitamine

1. Teostaja vastutus mitteheakskiidetud (teostajale tagastatud) toodangu osas piirdub selle lepingujärgse korvamisega või lepingulise hinna tagastamisega.

2. Teostaja ei vastuta kliendile kaudselt põhjustatud kahjude eest, nagu näiteks kaotatud kasum, tema majandusliku tegevuse häiritus või kolmandale isikule tekitatud kahju.

6. Kaebus

1. Kliendil on õigus esitada kaebusi teostaja vigade kohta
– toodangu valmimise viibimise korral 4 päeva jooksul alates sellest, kui klient sellest teada sai;
– toodangus esinevate tõsiste vigade korral 8 päeva jooksul peale toodangu vastuvõtmist (või kui klient oleks pidanud vastavalt lepingule toodangu vastu võtma või seda kohapeal kontrollima). Vigadega toodang tuleb tagastada teostajale 14 päeva jooksul.

2. Mittekvaliteetseks väidetav toodang tuleb üle kontrollida mõlema osapoole juuresolekul, kusjuures kontrolli tulemuste kohta tuleb koostada vastav akt.

7. Ületamatu takistus

Streik, tööseisak, tulekahju või muu teostajast või allhankijast mittesõltuv ületamatu takistus vabastab teostaja tähtajast kinnipidamisest. Tööjõu või tooraine puudus, masinarike, õigusaktid või muud ebatavalised ja mõjuvad ning tõsiselt võetavad teostajast või allhankijast mitteolenevad põhjused, mida ei saanud ette näha, annavad samuti õiguse tellimuse tähtaja pikenemisele.

Juhul, kui eelpool mainitud juhtum raskendab tehniliselt või majanduslikult kokkulepitud töö sooritamist sedavõrd, et kliendi, teostaja või nende mõlema esialgsed huvid tellimuse täitmise tulemuste suhtes jääksid olulisel määral rahuldamata, või oleks tellimuse edasine täitmine ühele nimetatuist ülemääraselt raskendatud, on teostajal õigus lõpetada pakkumine või leping täielikult või seni realiseerimata osas. Sellisel juhul ei ole kliendil õigust nõuda tekitatud kahjude hüvitamist, välja arvatud kasutada antud vara tagastamine.

8. Maksetingimused

1. Kui maksetähtajas ei ole teisiti kokku lepitud, on maksetähtaeg 30 päeva arve kuupäevast või kokkulepitud tähtaegadel vastavalt tellimuse täitmisele.

2. Kui toodangu valmimine viibib kliendi süül, võib teostaja teha alates lepingujärgsest toodangu valmimise tähtajast osalisi ettemaksuarveid vastavalt tegelikult tehtud kulutustele.

3. Kui klient ei pea kinni maksetähtajast, on teostajal õigus nõuda viivist arvestusega 0,5% tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest, kuid mitte rohkem kui 20% lepingulisest hinnast.

4. Kui klient suhtub hoolimatult toodangu eest tasumisega seotud kohustustesse
– on teostajal õigus hoida toodangut või algmaterjale enda valduses niikaua, kui kogu summa on tasutud;
– on teostajal õigus alates teisest kuust pärast maksetähtaja möödumist toodang oma
äranägemisel müüa; saadud müügitulu võrra väheneb kliendi võlgnevus teostajale.

5. Toodangu enda valduses hoidmisest või müümisest peab eelnevalt teatama kliendile;

6. Kui toodangu valmimine hilineb teostaja süül, on kliendil õigus nõuda hinnaalandust arvestusega 0,5% valmimata toodangu maksumusest iga valmimisega hilinetud päeva eest, kuid mitte rohkem kui 20% lepingulisest hinnast.

9. Omandiõigus ja vastutus

1. Teostaja võtab kliendi tellimuse vastu eeldusel, et kliendil on tellimuse täitmiseks kasutatavate algmaterjalide väljaandmisõigus.

2. Teostaja poolt toodangu valmistamise jaoks hangitud või valmistatud töövahendid, filmid, arvutiprogrammid ja muud abimaterjalid on teostaja omand.

3. Kliendi tellimisel lõpptoodanguna tehtavad trükiplaadid, värvilahutusfilmid ja muud kliendi tellitud materjalid on kliendi omand.

4. Kliendi poolt toodangu valmistamiseks teostaja kasutusse antud materjalid on kliendi omand, mille teostaja tagastab kliendile juhul, kui tagastamise soov on esitatud kuni 3 kuu jooksul pärast toodangu valmimist, välja arvatud punktis 8.4 ettenähtud juhul.

5. Klient vastutab ise toodangu eest vastuvõtmise hetkest alates. Omandiõigus toodangule läheb kliendile siis, kui kogu toodangu hind on makstud. Üleandmise hetkeks loetakse hetke, mil klient või mõni tema poolt volitatud isik võtab või oleks vastavalt lepingule pidanud võtma toodangu vastu.

6. Kliendi poolt teostaja kasutusse antud materjalid säilitatakse teostaja juures 3 kuud pärast toodangu valmimist, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti, ning viiakse ära kliendi korraldamisel ja kulul.

7. Kui teostaja valdusse usaldatud materjalide väärtus on suur, peab klient sellest teostajat eelnevalt teavitama.

8. Teostaja ei vastuta kliendi ja kolmanda isiku vahelistest õigussuhetest (autoriõigus, omandisuhted v.m.t.) või kliendile seadusandlusest tulenevate kohustuste eest.

10. Kindlustus

Kui klient soovib kindlustada kasutada antud materjali või toodangu, peab ta korvama kindlustusmaksu.

11. Üldisedeeskirjad

1. Kliendi poolt telefoni teel antud juhiste ja muudatuste eest vastutab klient.

2. Pooltevaheliste teadete päralejõudmise eest vastutab saatja.

3. Sundeksemplaride seadusega (vastu võetud 12.02.1997) sätestatud kohustuste täitmiseks võtab teostaja toodangu tellitud tiraaži hulgast 8 (kaheksa) sundeksemplari ja saadab need seaduses tähendatud raamatukogudele kliendi kulul.

4. Trükise valmistamise üldtingimuste ja konkreetse tellimuse täitmise eritingimuste vastuolu korral kehtivad poolte vahel kokkulepitud eritingimused.

12. Vaidluste lahendamine

Teostaja ja kliendi vahelised erimeelsused lahendatakse poolte kokkuleppel või kokkuleppe võimatuse Eesti Vabariigi õiguse alusel Harju Maakohtus.

Mida veel teadma peate?

Raamatu trükkimisega kaasnevad mõned tingimused, mida on hea juba enne tellimist teada.

 • ISBN on unikaalne rahvusvaheline raamatu standardnumber. Seda ei või muuta, asendada ega uuesti kasutusele võtta. 13 numbrist koosnev ISBN võimaldab väljaande kiiret ja täpset identifitseerimist ning hõlbustab raamatu tellimist ja müüki. ISBN-i annab Eestis välja Eesti ISBN Agentuur. Teenus on tasuta. Täpsem info SIIT.
 • Säilituseksemplarid on neli tasuta sundeksemplari, mis tuleb säilituseksemplari seaduse kohaselt raamatukogule loovutada igast ilmunud raamatust. Kohustus kehtib kõigile kirjastajatele, nii ettevõtetele, organisatsioonidele, riigiasutustele kui ka eraisikutele. Säilituseksemplaride kogumisega tagatakse trükiste riiklik hoiustamine ja kaitse. Tallinna Raamatutrükikoda saadab valminud trükiste säilituseksemplarid raamatukogudele ise. Säilituseksemplarid arvestatakse kogutiraažist maha ja nende eest tasub kirjastaja. Täpsem info SIIT ja SIIT.
 • Autoriõiguse tekkimiseks ja teostamiseks ei pea autor täitma mingeid formaalsusi. See tekib teose loomisega. Andmaks märku, et Teie töö on autoriõigusega kaitstud, on mõistlik tähistada seda tiitli pöördel reaga: Autoriõigus: autori nimi, väljaandmise aasta. Täpsem info SIIT.
 • Märge trükikoja kohta tehakse raamatusse hea tava kohaselt. Meil trükitud raamatutel on tiitli pöördel lause: Trükitud Tallinna Raamatutrükikojas.

KKK

Kas TRT-st saab tellida ka ühe raamatu?

Jah, soovi korral trükime ka ainult ühe eksemplari. Optimaalne trükiteenuse maksumus trükise kohta algab aga ca 300 eksemplarist.

Milline on lubatud fooliotrüki joone paksus?

Joone minimaalne paksus on 0,15 mm. Sellest peenemat joont me kahjuks trükkida ei saa.

Pakute laia valikut erinevaid pabereid. Kas kõik paberitüübid on alati laos olemas?

Enim eelistatud paberitüübid on meil laos olemas, kuid see sortiment võib ajas muutuda. Samas juhime tähelepanu, et mõne tellitava paberi tarne võib võtta päris palju aega.

Kontakt

Kui Teil tekkis küsimusi, võtke meiega ühendust. Vastame esimesel võimalusel.