Tellijale

Tooted ja teenused

Öeldakse, et raamatu üle ei tohiks otsustada ainult kaante järgi. Aga väärikas kaas ja hästi õmmeldud köide annavad päris palju juurde.

Raamatu trükkimine on kunst – trükikunst. Iga raamatu puhul avaldub see isemoodi. Kunstialbumile või aastapäevaraamatule lisab väärikust tugev ja kaunilt kujundatud kõvakaas. Ajaviiteromaani tugevuseks on hoopis käepärane formaat ja kergus. Hea õpik peaks aga vastu pidama pidevale lehitsemisele.

Aitame leida lahenduse, mis vastab nii Teie kui ka lõppkasutaja ootustele. Soovi korral pakume ka pilditöötlust, kujundamise ja küljendamise teenust.

4 K matt lami

Kõvakaanelised raamatud

Kõva kaas kestab kaua. See on klassikaline raamat – väärikas ja vastupidav. Kuid tänu uudsetele lahendustele võib selle kujundus olla ka omanäoline ja põnev. Nii jääb teos poes paremini silma ja toob elevust ka kodusele raamaturiiulile.

Pehmekaanelised raamatud

Pehme kaanega raamat on enamasti pisut soodsam ja kergem, kuid sugugi mitte kehvem. Klassikaline paperback võib olla väga vastupidav ja pakkuda mitmeid põnevaid võimalusi, mida kõva kaane puhul kasutada ei saa.

LB 11
LB 11

Pehmekaanelised raamatud

Pehme kaanega raamat on enamasti pisut soodsam ja kergem, kuid sugugi mitte kehvem. Klassikaline paperback võib olla väga vastupidav ja pakkuda mitmeid põnevaid võimalusi, mida kõva kaane puhul kasutada ei saa.

Erinevad KD 2

Muud trükised

Trükime peamiselt kvaliteetseid ja omanäolisi raamatuid. Aga mitte ainult. TRT-st saab tellida ka muid eri suuruse ja otstarbega trükiseid. Kuulame ära kõik erisoovid ning anname meeleldi head nõu.

Kujundus, küljendus ja pilditöötlus

Lisaks trüki- ja köitmisteenustele pakume Teile mitmekülgset abi ka trükifailide eeltöötlusel.

 • Kujundamise käigus anname nõu, millist köiteviisi, formaati ja materjali eelistada. Ühtlasi paneme koos Teiega paika üldised kujunduse põhimõtted, valides sobiva kirjatüübi ja -suuruse ning otsustades illustratsioonide paigutuse.
 • Piltide töötlusega aitame trükise illustreerimiseks kasutatava pildimaterjali puhul. Vajadusel teostame erinevate piltide skaneerimist kuni formaadini A4.
 • Küljendamine hõlmab (vajadusel) teksti sisestamist, küljendamist, pildifailide lisamist ning tiitellehe ja kaane kujundamist. Küljendame kas Teie etteantud maketi põhjal või tellime maketi ja kaanekujunduse raamatukunstnikult. Pärast tulemuse lõplikku kinnitamist valmib trükivalmis PDF-fail.
LB muumid
LB muumid

Kujundus, küljendus ja pilditöötlus

Lisaks trüki- ja köitmisteenustele pakume Teile mitmekülgset abi ka trükifailide eeltöötlusel.

 • Kujundamise käigus anname nõu, millist köiteviisi, formaati ja materjali eelistada. Ühtlasi paneme koos Teiega paika üldised kujunduse põhimõtted, valides sobiva kirjatüübi ja -suuruse ning otsustades illustratsioonide paigutuse.
 • Piltide töötlusega aitame trükise illustreerimiseks kasutatava pildimaterjali puhul. Vajadusel teostame erinevate piltide skaneerimist kuni formaadini A4.
 • Küljendamine hõlmab (vajadusel) teksti sisestamist, küljendamist, pildifailide lisamist ning tiitellehe ja kaane kujundamist. Küljendame kas Teie etteantud maketi põhjal või tellime maketi ja kaanekujunduse raamatukunstnikult. Pärast tulemuse lõplikku kinnitamist valmib trükivalmis PDF-fail.

Pakkimine ja Transport

Ilusad raamatud väärivad tähelepanelikku kohtlemist ka tellija juurde kohaletoimetamisel. Seepärast suhtume trükiste transporti samasuguse hoolega nagu nende valmistamissegi

Pakkimine

 • Paberisse või kastidesse pakime oma trükiseid juhul, kui need vajavad lihtsalt head ja kuiva kohta, mitte spetsiifilist kohtlemist.
 • Termokilesse pakime ükshaaval raamatud, mida on vaja määrdumise eest kaitsta (heleda kaanega trükiseid) või kui nende vahel on lisad (kaart, CD vms), mis võivad muidu välja kukkuda.

Hea teada! Kui sõlmite jaemüüjaga (nt Apollo või Rahva Raamat) vastava kokkuleppe, korraldab raamatute transpordi müüja ise.

Transport

 • Teostame nn “uksest ukseni” teenust. See tähendab, et hoonesse (kontorisse, lattu) sissetoimetamise eest peab hoolitsema tellija ise.
 • Kindlasti on vajalik eelnev kooskõlastus (Sölvi Erm 6 509 958)  mõlemale poolele sobiva aja osas.
 • Eesti piires saatmiseks kasutame transpordifirmade teenuseid. Soovi korral saate trükistele ka ise järgi tulla.

Trükise valmistamise üldtingimused

1. Pakkumine

Mõisted

Tarnetingimused         Tüüptingimused, mis on üldjuhul pooltevaheliste suhete aluseks, kui poolte vahel ei ole kokku lepitud teisiti

Klient                           Tallinna Raamatutrükikojalt hinnapakkumise, toote või töö tellija

Teostaja                       Tallinna Raamatutrükikoda

Pool, Pooled                Klient või Teostaja, koos Pooled

Toodang                      Teostaja poolt Kliendi tellimisel valminud toode (raamat, märkmik, kalender v.m.t.) või töö (kiletamine, köitmine v.m.t.)

 

1.1. Pakkumine on Teostaja poolt Kliendilt saadud päringu alusel tehtud lepingu sõlmimise ettepanek Kliendi poolt tellitava Toodangu                          valmistamiseks.

1.2. Pakkumine peab sisaldama hinda jm olulisi tingimusi, mida võimaldab Kliendi päring määrata.

1.3. Pakkumine peab olema vormistatud kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

1.4. Pakkumine on jõus pakkumises näidatud kehtivusajal.

1.5. Pakkumine lõpeb, kui Klient ei ole sellele Pakkumise kehtivusajal vastanud või on Pakkumise tagasi lükanud.

1.6. Pakkumisele antud Kliendi vastus, mis sisaldab võrreldes päringuga muudatusi, täiendusi, piiranguid või ettepanekuid, ei seo Teostajat, vaid        vastus loetakse Kliendi vastupakkumiseks (täiendatud päringuks).

1.7. Kui Teostajalt tellitakse näidiseid, mis ei mahu tavapärase Pakkumise raamidesse (proovitrükid, köitenäidised vmt), on Klient kohustatud              hüvitama Teostajale nendega seoses kantud kulud ka juhul, kui Klient loobub Toodangu tellimisest.

1.8. Päringule ja Pakkumisele lisanduvad ettepanekud, joonised, maketid või muud ettevalmistavad materjalid on saatja omand ja teisel Poolel ei        ole õigust neid oma huvides muuks otstarbeks kasutada ega anda kolmandate isikute valdusse.

1.9. Kliendi poolt Pakkumisele antud nõusolekuga loetakse Poolte vahel leping sõlmituks; Pakkumises sätestamata küsimustes juhindutakse              käesolevatest Tarnetingimustest.

2. Hind

2.1.    Hind on Pakkumise lahutamatu osa.

2.2    Pakkumises märgitakse, kas hind sisaldab käibemaksu või ei.

2.3.    Välisvaluutas tehtud hind põhineb Pakkumise tegemise päeva Eesti Panga valuutakurssidel, kui pakkumises pole teisiti määratud.

2.4.   Teostajal on õigus kokkuleppel Kliendiga lisada hinnale neid kulutusi, mis on põhjustatud:

2.4.1. Kliendi poolt esitatud materjali puudulikusest;

2.4.2. Kliendi poolt tehtud paranduste ja täienduste eest, mis muudavad algselt heakskiidetud Pakkumist.

2.4.3. Täiendavate tööde vajadusest, milles ei olnud algselt kokku lepitud.

2.5.    Transpordi- ja ladustamiskulud kannab Klient, kui Pakkumises pole kokku lepitud teisiti.

3. Toodangu valmistamine ja üleandmine-vastuvõtmine

3.1. Toodangu valmistamisel on Pooltevaheliste suhete aluseks Võlaõigusseaduse töövõtulepinguid reguleerivad sätted.

3.2. Klient on kohustatud Toodangu kokkulepitud tähtajal vastu võtma; kui Klient ei ole 30 päeva jooksul alates tähtajast Toodangut alusetult vastu võtnud, läheb Toodangu juhusliku hävimise ja kahjustumise risk Teostajalt üle Kliendile, mis ei vabasta Klienti kohustusest tasuda arved Toodangu valmistamise, hoidmise ja viiviste eest.

3.3. Teostaja hoiab Toodangut oma laos lisatasuta ühe kuu jooksul alates valmissaamisest. Alates teisest kuust kohaldatakse laosolevale Toodangule Teostaja hoiulepingu tingimusi, sh hoiutasu arvestust, mille Klient tasub vastavalt Teostaja esitatud arvetele.

3.4.  Kui Teostaja ei suuda kokkulepitud tähtajast kinni pidada põhjustel, mida ta ei võinud lepingut sõlmides ette näha (tarnijate viivitused, masinarike jmt), teavitab ta sellest viivitamatult Klienti. Sellisel juhul on Kliendil õigus lepingust taganeda või lepivad Pooled kokku uue tähtaja.

3.5. Juhul kui toodangu täpne kogus ei ole eraldi kokku lepitud, võib tegelik trükiarv tellimisjärgsest erineda kuni 5%  ulatuses. Kokkulepitud ja tegeliku trükiarvu vahe eest tasumine (hinna suurenemine või hinna vähenemine) toimub vastavalt pakkumistingimustele.

4. Poolte vastutus

4.1. Pooled vastutavad teineteisele lepingu mittekorrektse täitmisega tekitatud dokumentaalselt tõestatud kahjude eest.

4.2. Pooled ei vastuta teineteisele tekitatud kaudsete kahjude eest (kaotatud kasum, majandusliku tegevuse häiritus, kolmandale isikule tekitatud kahju vmt).

4.3. Kliendil on õigus nõuda vigase Toodangu korral hinnaalandust juhul, kui viga on iseloomult selline, et Klient ei saa Toodangut täielikult vastavalt ettenähtud eesmärgile kasutada.

4.4. Teostajale peab jääma õigus vigade parandamiseks või vigase Toodangu väljavahetamiseks.

4.5. Kliendil puudub õigus vigase Toodangu hinnaalanduseks või Toodangust loobumiseks juhul, kui

4.5.1. viga tuleneb Kliendi poolt esitatud mittetäielikust või vigasest algmaterjalist või veast, mis Kliendi poolt heakskiidetud näidisel on jäänud parandamata;

4.5.2. esineb tühine erinevus etteantud värvitõmmisest või paberinäidisest, heakskiidetud näidisest või muust taolisest. Paberit loetakse näidisele vastavaks, kui sellel on näidisega seesama paberitööstuse tüübitähis.

4.5.3. Proovitõmmise puudumisel jääb värvide tasakaal kliendi vastutusele.

4.6.  Kliendil on õigus esitada pretensioon Toodangus esinevate tõsiste vigade korral 7 päeva jooksul pärast Toodangu vastuvõtmist (või kui Klient oleks pidanud vastavalt lepingule toodangu vastu võtma või seda kohapeal kontrollima). Pretensioon peab olema esitatud kirjalikult koos vigade täpse kirjeldusega. Lepingule mittevastav Toodang tuleb tagastada Teostajale 14 päeva jooksul.

4.7. Mittekvaliteetseks väidetav Toodang tuleb üle kontrollida Poolte juuresolekul; kontrolli tulemuste kohta  koostatakse vastav akt koos põhjuste äranäitamisega.

4.8. Kui Pooled ei jõua kokkuleppele esitatud pretensiooni osas, siis tellivad Pooled ekspertarvamuse  sõltumatult eksperdilt, kelle arvamus on Poolte jaoks siduv. Ekspertiisiga seotud kulud kannab vaidluse kaotanud Pool.

5. Ületamatu takistus

5.1. Streik, tööseisak, tulekahju või muu Teostajast või allhankijast mittesõltuv ületamatu takistus vabastab Teostaja tähtajast kinnipidamisest. Tööjõu või tooraine puudus, masinarike, õigusaktid või muud ebatavalised ja mõjuvad ning tõsiselt võetavad Teostajast või allhankijast mitteolenevad põhjused, mida ei saanud ette näha, annavad samuti õiguse tellimuse tähtaja pikenemisele.

5.2. Juhul, kui eelpool mainitud juhtum raskendab tehniliselt või majanduslikult kokkulepitud töö sooritamist sedavõrd, et Kliendi, Teostaja või nende mõlema esialgsed huvid tellimuse täitmise tulemuste suhtes jääksid olulisel määral rahuldamata, või oleks tellimuse edasine täitmine ühele nimetatuist ülemääraselt raskendatud, on Teostajal õigus lõpetada pakkumine või leping täielikult või seni realiseerimata osas. Sellisel juhul ei ole Kliendil õigust nõuda tekitatud kahjude hüvitamist, välja arvatud kasutada antud vara tagastamine.

6. Maksetingimused

6.1. Toodangu hind on kokku lepitud Pakkumises.

6.2. Kui maksetähtajas ei ole teisiti kokku lepitud, on maksetähtaeg 20 päeva arve kuupäevast.

6.3. Pooled võivad kokku leppida osalise või täieliku ettemaksu või tasumise kokkulepitud tähtaegadel vastavalt tellimuse täitmisele.

6.4. Kui Pooled on kokku leppinud ettemaksus, ei teki Teostajal Toodangu valmistamise kohustust enne ettemaksu laekumist.

6.5. Kui Toodangu valmimine viibib Kliendi süül, võib Teostaja teha alates lepingujärgsest Toodangu valmimise tähtajast osalisi ettemaksuarveid vastavalt tegelikult tehtud kulutustele.

6.6. Teostajal ei teki Toodangu üleandmise kohustust enne, kui Klient on tasunud arved, mille tasumise tähtaeg on möödunud.

6.7. Kui Klient ei pea kinni maksetähtajast, on Teostajal õigus nõuda viivist arvestusega 0,5 % tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest, kuid mitte üle 20% arve summast.

6.8. Kui Klient suhtub hoolimatult Toodangu eest tasumisega seotud kohustustesse, on Teostajal õigus hoida Toodangut või muud Kliendi vara enda valduses seni, kuni arved on tasutud.

7. Omandiõigus ja vastutus

7.1. Teostaja poolt Toodangu valmistamise jaoks hangitud või valmistatud töövahendid, arvutiprogrammid, failid ja muud abimaterjalid on Teostaja omand ja nende omandiõigus ei lähe Toodangu üleandmisega Kliendile üle.

7.2. Kliendi tellimisel tehtud Toodangu omandiõigus läheb Kliendile üle pärast Toodangu eest täielikku tasunumist.

7.3. Kliendi poolt Toodangu valmistamiseks Teostaja kasutusse antud materjalid on Kliendi omand, mis säilitatakse Teostaja juures kuni 3 kuud pärast Toodangu valmimist, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti, ning mis viiakse ära Kliendi korraldamisel ja kulul.

7.4. Kui Kliendi poolt Teostaja valdusse antud materjalide väärtus on suur, peab Klient sellest Teostajat eelnevalt teavitama.

7.5. Toodangu juhusliku hävimise risk läheb Teostajalt Kliendile üle Toodangu vastuvõtmise hetkest alates.  Vastuvõtmise hetkeks loetakse hetke, mil Klient või mõni tema poolt volitatud isik võtab või oleks vastavalt lepingule pidanud võtma Toodangu vastu.

7.6. Teostaja ei vastuta Kliendi ja kolmanda isiku vahelistest õigussuhetest (Toodangu autoriõigus, omandisuhted v.m.t.) või Kliendile Toodangu valmistamisel seadusandlusest  tulenevate kohustuste täitmise eest.

8. Muud sätted

8.1. Klient peab olulist informatsiooni sisaldavad juhised esitama Teostajale kirjalikult; Kliendi poolt telefoni teel antud juhiste eest vastutab Klient.

8.2. Pooltevaheliste teadete päralejõudmise eest vastutab saatja.

8.3. Säilituseksemplaride seadusega sätestatud kohustuste täitmiseks võtab Teostaja Toodangu tellitud tiraaži hulgast ettenähtud eksemplarid ja annab need adressaatidele üle Kliendi kulul.

8.4. Tarnetingimuste ja konkreetse tellimuse täitmise eritingimuste vastuolu korral kehtivad Poolte vahel kokkulepitud eritingimused.

8.5. Teostaja ja Kliendi vahelised erimeelsused lahendatakse heatahtlike läbirääkimiste käigus Poolte kokkuleppel või selle võimatuse korral Eesti Vabariigi õiguse alusel Harju Maakohtus.

Mida veel teadma peate?

Raamatu trükkimisega kaasnevad mõned tingimused, mida on hea juba enne tellimist teada.

 • ISBN on unikaalne rahvusvaheline raamatu standardnumber. Seda ei või muuta, asendada ega uuesti kasutusele võtta. 13 numbrist koosnev ISBN võimaldab väljaande kiiret ja täpset identifitseerimist ning hõlbustab raamatu tellimist ja müüki. ISBN-i annab Eestis välja Eesti ISBN Agentuur. Teenus on tasuta. Täpsem info SIIT.
 • Säilituseksemplarid on neli tasuta sundeksemplari, mis tuleb säilituseksemplari seaduse kohaselt raamatukogule loovutada igast ilmunud raamatust. Kohustus kehtib kõigile kirjastajatele, nii ettevõtetele, organisatsioonidele, riigiasutustele kui ka eraisikutele. Säilituseksemplaride kogumisega tagatakse trükiste riiklik hoiustamine ja kaitse. Tallinna Raamatutrükikoda saadab valminud trükiste säilituseksemplarid raamatukogudele ise. Säilituseksemplarid arvestatakse kogutiraažist maha ja nende eest tasub kirjastaja. Täpsem info SIIT ja SIIT.
 • Autoriõiguse tekkimiseks ja teostamiseks ei pea autor täitma mingeid formaalsusi. See tekib teose loomisega. Andmaks märku, et Teie töö on autoriõigusega kaitstud, on mõistlik tähistada seda tiitli pöördel reaga: Autoriõigus: autori nimi, väljaandmise aasta. Täpsem info SIIT.
 • Märge trükikoja kohta tehakse raamatusse hea tava kohaselt. Meil trükitud raamatutel on tiitli pöördel lause: Trükitud Tallinna Raamatutrükikojas.

KKK

Kas TRT-st saab tellida ka ühe raamatu?

Jah, soovi korral trükime ka ainult ühe eksemplari. Optimaalne trükiteenuse maksumus trükise kohta algab aga ca 300 eksemplarist.

Milline on lubatud fooliotrüki joone paksus?

Joone minimaalne paksus on 0,15 mm. Sellest peenemat joont me kahjuks trükkida ei saa.

Pakute laia valikut erinevaid pabereid. Kas kõik paberitüübid on alati laos olemas?

Enim eelistatud paberitüübid on meil laos olemas, kuid see sortiment võib ajas muutuda. Samas juhime tähelepanu, et mõne tellitava paberi tarne võib võtta päris palju aega.

Kontakt

Kui Teil tekkis küsimusi, võtke meiega ühendust. Vastame esimesel võimalusel.