Tjänster

Produkter och tjänster

Man brukar säga att man inte ska döma boken efter omslaget. Men ett snyggt omslag och bra bindning bidrar med en hel del extra värde.

Att trycka böcker är en konst – tryckarkonst. Den uttrycker sig på sitt eget vis hos varje bok. En konstbok eller jubileumsbok får extra värdighet genom ett hårt och snyggt utformat omslag. Och fördelen med underhållningsromanen är dess händiga format och lätta vikt. En bra lärobok måste däremot tåla intensiv bläddring.

Vi hjälper dig att hitta en lösning som motsvarar såväl dina som dina slutanvändares förväntningar. Vid önskemål erbjuder vi också bildbehandlings-, formgivnings- och layouttjänster.

4 K matt lami

Hårdband

En hård pärm håller länge. Detta är en klassisk bok – värdig och hållbar. Och genom innovativa lösningar kan den också ges en säregen och spännande utformning. Då sticker boken bättre ut i bokhandeln och blir också en prydnad i bokhyllan hemma.

Mjukband

En häftad bok är oftast mer prisvärd och lättare, men inte alls sämre. En klassisk pocketback kan vara mycket hållbar och erbjuda flera intressanta möjligheter som inte går att använda vid ett hårt omslag.

LB 11
LB 11

Pehmekaanelised raamatud

Pehme kaanega raamat on enamasti pisut soodsam ja kergem, kuid sugugi mitte kehvem. Klassikaline paperback võib olla väga vastupidav ja pakkuda mitmeid põnevaid võimalusi, mida kõva kaane puhul kasutada ei saa.

Erinevad KD 2

Övriga trycksaker

Vi trycker främst högkvalitativa och unika böcker. Men inte bara. Från Tallinns Boktryckeri kan du även beställa andra trycksaker i diverse storlekar och ändamål. Vi är öppna för alla specialönskemål och ger gärna goda råd.

Formgivning, layout och bildbehandling

Förutom tryck- och bokbinderitjänster erbjuder vi också hjälp med förbehandling av tryckfiler.

 • Under formgivningen ger vi råd om vilken bindningsmetod, vilket format eller vilka material som rekommenderas. Samtidigt utformar vi tillsammans med dig de allmänna formgivningsprinciperna, genom att välja lämpligt teckensnitt och lämplig storlek samt avgöra var illustrationerna ska ligga.
 • Vi hjälper dig även med behandling av eventuellt bildmaterial att illustrera trycksaken med. Vid behov skannar vi upp bilderna (max A4).
 • Layouten omfattar (vid behov) inmatning av text, layout, att lägga till bildfiler samt formgivning av titelblad och omslag. Vi skapar layouten efter din egen modell eller så beställer vi modellen och omslagets formgivning från en grafisk formgivare. När det slutgiltiga resultatet har godkänts, produceras den tryckfärdiga PDF-filen.
LB muumid
LB muumid

Kujundus, küljendus ja pilditöötlus

Lisaks trüki- ja köitmisteenustele pakume Teile mitmekülgset abi ka trükifailide eeltöötlusel.

 • Kujundamise käigus anname nõu, millist köiteviisi, formaati ja materjali eelistada. Ühtlasi paneme koos Teiega paika üldised kujunduse põhimõtted, valides sobiva kirjatüübi ja -suuruse ning otsustades illustratsioonide paigutuse.
 • Piltide töötlusega aitame trükise illustreerimiseks kasutatava pildimaterjali puhul. Vajadusel teostame erinevate piltide skaneerimist kuni formaadini A4.
 • Küljendamine hõlmab (vajadusel) teksti sisestamist, küljendamist, pildifailide lisamist ning tiitellehe ja kaane kujundamist. Küljendame kas Teie etteantud maketi põhjal või tellime maketi ja kaanekujunduse raamatukunstnikult. Pärast tulemuse lõplikku kinnitamist valmib trükivalmis PDF-fail.

Förpackning och transport

Vackra böcker förtjänar att hanteras och levereras till kunden med omsorg. Därför lägger vi lika stor vikt vid transporten av våra publikationer som vid produktionen.

Förpackning

 • Om trycksakerna endast behöver en bra och torr förvaringsplats under frakten och inte någon specifik behandling, förpackar vi dem i papper eller lådor.
 • Om böckerna behöver skyddas mot nedsmutsning (t.ex. trycksaker med ljust omslag), eller om de innehåller bilagor (en karta, CD etc. som kan ramla ut, förpackar vi dem var och en för sig i termoplast.

OBS! Om du har en överenskommelse med någon återförsäljare sköts leveransen av handlaren.

Transport

Inom Tallinns stad är leveransen gratis, förutsatt att den sker till en adress och med bara en utkörning.

Informera oss på förhand (Sölvi Erm, tel. +372 6 509 958) angående exakt leveransplats, kontaktperson, telefon och en lämplig tidpunkt som fungerar för båda parter.

Vi utför dörr-till-dörr-service. Det betyder att beställaren själv ska sörja för att böckerna bärs in i byggnaden (kontoret, lagret).

Utanför Tallinn och inom Estland, använder vi oss av diverse transportföretag. Vid önskemål kan du också själv hämta trycksakerna.

Allmänna villkor för framställning av trycksaker

1. Offert

TERMER

Leveransvillkoren      De typvillkor som normalt reglerar relationerna mellan parterna om parterna inte har kommit överens om annat

Kunden                       Beställaren av en offert, en produkt eller ett arbete från Tallinns Boktryckeri

Verkställaren              Tallinns Boktryckeri

Part, Parterna             Kunden eller Verkställaren, tillsammans kallade Parterna

Produkt                       En produkt (bok, anteckningsbok, kalender eller dylikt) eller ett arbete (inplastning, bindning eller dylikt) som tillverkas eller utförs av Verkställaren på Kundens uppdrag

 

1.1. En Offert är ett förslag från Verkställaren för ingående av ett avtal om utförande av Produkter beställda av Kunden som utgår från Kundens förfrågan.

1.2. Offerten ska inkludera priset och andra viktiga villkor som kan fastställas på basis av Kundens förfrågan.

1.3. Offerten bör lämnas skriftligen eller i en form som möjliggör skriftlig återgivning.

1.4. Offerten gäller under den giltighetstid som anges i Offerten.

1.5. Offerten upphör om Kunden underlåter att besvara den under Offertens giltighetstid eller avslår Offerten.

1.6. Ett svar på Offerten från Kunden som inkluderar ändringar, tillägg, begränsningar eller förslag jämfört med förfrågan är inte bindande för Verkställaren utan anses som en motoffert (en kompletterad förfrågan) från Kunden.

1.7. Vid beställning av prov från Verkställaren som inte ryms inom ramen för en normal Offert (provtryck, provbindningar eller dylikt) bör Kunden ersätta Verkställarens kostnader i samband med detta, även om Kunden inte beställer några Produkter.

1.8. Förslag, ritningar, modeller eller andra förberedande material som bifogas förfrågan och Offerten är avsändarens egendom och motparten har ingen rätt att använda dessa för något annat ändamål i egna intressen eller överlämna dem till någon tredje part.

1.9. Avtalet mellan Parterna anses ingånget i och med Kundens godkännande av Offerten. I frågor som inte regleras av Offerten utgår man från dessa Leveransvillkor.

2. Pris

2.1. Priset utgör en integrerad del av Offerten.

2.2. Offerten ska specificera huruvida priset inkluderar mervärdesskatt eller inte.

2.3. Priser angivna i utländsk valuta utgår från växelkurserna för Estlands riksbank per offertdatumet om inget annat anges i Offerten.

2.4. Verkställaren har rätt att vid överenskommelse med Kunden tillämpa pristillägg för kostnader som beror på:

2.4.1.   bristfälligt material från Kunden;

2.4.2.   Kundens rättelser och tillägg som innebär ändring av den ursprungliga godkända Offerten.

2.4.3.   behov av kompletterande arbeten som inte ingår i den ursprungliga överenskommelsen.

2.5.      Transport- och lagringskostnader betalas av Kunden om inget annat anges i Offerten.

3. Utförande, överlämnande och mottagande av produkterna

3.1. Vid utförande av Produkterna regleras Parternas relationer av bestämmelserna om uppdragsavtal i den estniska lagen om obligationsrätt.

3.2. Kunden är skyldig att ta emot Produkterna vid den överenskomna tidpunkten; om Kunden utan giltigt skäl underlåter att ta emot Produkterna inom 30 dagar efter den överenskomna tidpunkten övergår risken för oavsiktlig förstörelse av eller skada på Produkterna till Kunden. Detta frigör emellertid inte Kunden från skyldigheten att betala fakturorna för tillverkning och lagring av Produkterna samt dröjsmålsräntor.

3.3. Verkställaren förvarar Produkterna utan extra avgift i en månad efter deras slutförande; från och med den andra månaden debiterar Verkställaren en förvaringsavgift för Produkterna i sitt lager och Kunden bör betala avgiften enligt Verkställarens fakturor.

3.4. Om Verkställaren inte kan hålla den överenskomna tiden av anledningar som Verkställaren vid ingående av avtalet inte kunde förutse (förseningar från leverantörers sida, maskinfel osv.) bör Verkställaren omgående underrätta Kunden om detta. Kunden har i så fall rätt att häva avtalet, alternativt kommer Parterna överens om en ny tidsfrist.

3.5. Om det exakta antalet av Produkterna inte har avtalats separat får det reella antalet skilja sig från ordern med upp till 5%. Mellanskillnaden mellan det avtalade och det reella antalet (prisökning eller -minskning) betalas i enlighet med villkoren enligt Offerten.

4. Parternas ansvar

4.1. Parterna ansvarar för dokumenterad skada vållad till motparten med felaktigt fullgörande av avtalet.

4.2. Parterna ansvarar inte för någon indirekt skada vållad till motparten (utebliven vinst, störningar i ekonomisk verksamhet, skada till en tredje part osv.).

4.3. Kunden har rätt att kräva prisnedsättning vid felaktiga Produkter om felets karaktär gör att Kunden inte kan använda Produkterna fullständigt för deras avsedda ändamål.

4.4. Verkställaren bör ges möjlighet att åtgärda felen eller byta ut felaktiga Produkter.

4.5. Kunden har ingen rätt att begära prisnedsättning för felaktiga Produkter eller avvisa Produkterna om

4.5.1. felet beror på bristfälligt eller felaktigt ingångsmaterial från Kunden eller på ett okorrigerat fel hos ett av Kunden godkänt prov;

4.5.2. en försumbar skillnad föreligger från ett inlämnat färgavtryck eller ett pappersprov, en godkänd provprodukt eller dylikt. Papper anses överensstämma med provet om det har samma typbeteckning från papperstillverkaren som provet.

4.5.3. Vid avsaknad av ett provavtryck ligger ansvaret för färgbalansen hos Kunden.

4.6. Kunden har rätt att reklamera allvarliga fel på Produkterna inom 7 dagar efter mottagandet av Produkterna (eller den tidpunkt då Kunden enligt avtalet borde ha tagit emot Produkterna eller kontrollerat den på plats). Reklamationen bör lämnas in skriftligen tillsammans med en utförlig beskrivning över felen. Produkter som inte uppfyller avtalsvillkoren bör återlämnas till Verkställaren inom 14 dagar.

4.7. Produkter som påstås vara felaktiga bör kontrolleras i Parternas närvaro; ett dokument bör upprättas om kontrollens resultat där även skälen till felen anges.

4.8. Om Parterna inte kan uppnå en överenskommelse beträffande en inlämnad reklamation bör de beställa en sakkunnigundersökning från en oberoende sakkunnig vars utlåtande är bindande för Parterna. Kostnaderna för sakkunnigundersökningen betalas av den Part som förlorar tvisten.

5. Force majeure

Strejk, arbetsstopp, brand eller annat oövervinneligt hinder som inte beror på verkställaren eller dess underleverantör befriar verkställaren från fullföljandet av leveranstiden. Brist på arbetskraft eller råvaror, maskinfel, lagstiftning eller andra ovanliga, skäliga och allvarliga icke förutsebara orsaker som inte beror på verkställaren eller dess underleverantör ger rätt att förlänga tiden för beställningens fullföljande.
Om en ovannämnd händelse tekniskt eller ekonomiskt försvårar fullföljandet av det avtalade arbetet till sådan grad att kundens, verkställarens eller båda parternas ursprungliga intressen avseende beställningen skulle bli avsevärt otillfredsställda eller om ett fortsatt fullföljande av beställningen skulle avsevärt försvåras för en av parterna, har verkställaren rätt att avsluta offerten eller avtalet helt eller till den del som blev orealiserad. I sådana fall har inte kunden rätt att begära ersättning av orsakade skador, förutom återlämnande av egendomen som har lämnats för användning.

6. Betalningsvillkor

6.1. Priset på Produkterna överenskoms i Offerten.

6.2. Om inget annat överenskoms beträffande betalningsfristen är betalningsfristen 20 dagar från fakturadatumet.

6.3. Parterna kan komma överens om förskottsbetalning av en del av eller hela beloppet eller betalning vid överenskomna tidpunkter beroende på fullgörande av ordern.

6.4. Om Parterna har kommit överens om förskottsbetalning är Verkställaren inte skyldig att tillverka Produkterna innan förskottet har betalats.

6.5. Om tillverkning av Produkterna blir försenad av skäl som beror på Kunden kan Verkställaren utfärda delfakturor för förskott för erlagda kostnader från och med den avtalsenliga tidpunkten för slutförande av Produkte

6.6. Verkställaren har ingen skyldighet att överlämna Produkterna förrän Kunden har betalat de fakturor som har förfallit till betalnin

6.7. Om Kunden underlåter att betala i tid har Verkställaren rätt att kräva dröjsmålsränta på 0,5 % av det utestående beloppet per försenad dag, dock högst till 20% av fakturabeloppet.

6.8. Om kunden försummar sin betalningsskyldighet för Produkterna har Verkställaren rätt att hålla inne Produkterna eller annan egendom av Kunden tills fakturorna är betalda.

7. Äganderätt och ansvar

7.1. Utrustning, programvara, filer och andra hjälpmaterial som Verkställaren har anskaffat eller framställt för utförande av Produkterna är Verkställarens egendom och övergår inte till Kundens ägo i och med överlämnande av Produkterna.

7.2. Äganderätten till Produkterna framställda på Kundens uppdrag övergår till Kunden först efter fullständig betalning för Produkte

7.3. De material som Kunden har överlämnat till Verkställaren för utförande av Produkterna är Kundens egendom och Verkställaren bör förvara dem i upp till 3 månader efter utförandet av Produkterna om Parterna inte har kommit överens om annat; borttransport av dessa material bör organiseras och bekostas av Kunden.

7.4. Om de material som Kunden har överlämnat till Verkställaren har högt värde bör Kunden underrätta Verkställaren om detta i förväg.

7.5. Risken för oavsiktlig förstörelse av Produkterna övergår till Kunden vid tidpunkten för mottagande av Produkterna. Tidpunkten för mottagande utgörs av den tidpunkt då Kunden eller en av Kunden auktoriserad person tar emot eller enligt avtalet borde ha tagit emot Produkterna.

7.6. Verkställaren ansvarar inte för fullgörande av någon skyldighet som följer av rättsliga relationer mellan Kunden och en tredje part (upphovsrätt till Produkterna, äganderätter osv.) eller Kundens lagstadgade skyldigheter vid tillverkning av Produkterna.

8. Övriga bestämmelser

8.1. Kundens instruktioner till Verkställaren som innehåller viktig information bör lämnas skriftligen; ansvaret för instruktioner lämnade per telefon ligger hos Kunden.

8.2. Ansvaret för att meddelanden mellan Parterna når adressaten ligger hos avsändaren.

8.3. Verkställaren tar ut nödvändiga exemplar för efterlevnad av det lagstadgade kravet på pliktexemplar från den beställda upplagan och levererar dem till adressaterna på Kundens bekostnad.

8.4. Vid motsägelser mellan dessa Leveransvillkor och särskilda villkor för utförande av en specifik order äger de mellan Parterna överenskomna särskilda villkoren företräde.

8.5. Eventuella tvister mellan Verkställaren och Kunden bör lösas genom förhandlingar i god tro och med en överenskommelse mellan Parterna; om detta visar sig omöjligt bör tvisten lösas i Harju läns domstol i första instans i enlighet med estnisk rätt.

Vad mer behöver du veta?

Att trycka en bok medför vissa villkor som är bra att veta innan du lämnar in beställningen.

 • ISBN är ett unikt internationellt identifikationsnummer för böcker. Detta kan inte ändras, bytas ut eller återanvändas. Det 13-siffriga ISBN-numret möjliggör en snabb och exakt identifiering av utgåvan och underlättar beställning och försäljning av boken. ISBN-numret i Estland tilldelas av Estlands ISBN-byrå (Eesti ISBN Agentuur). Denna tjänst är gratis. Läs mer HÄR.
 • Författaren behöver inte följa några formaliteter för att skapa och utföra upphovsrätten. Den uppstår i samma stund som verket skapas. För att visa att ditt verk är upphovsrättsskyddat, rekommenderar vi att du anger detta på titelbladets baksida med en rad: Upphovsrätt: författarens namn, utgivningsår. Läs mer HÄR.
 • Notering om tryckeriet bifogas enligt god sed. Böcker som är tryckta hos oss, har en rad tryckt på titelbladets baksida: Tryckt i Tallinns Boktryckeri.

Vanliga frågor

Kan jag beställa en enda bok från Tallinns Boktryckeri?

Ja, om du önskar det kan vi även trycka ett exemplar. Men den optimala tryckkostnaden för publikationer börjar från ca 300 ex.

Vilken tjocklek på linjen är möjligt vid folietryck?

Linjens minimitjocklek är 0,15 mm. En tunnare linje kan vi tyvärr inte trycka.

Ni erbjuder ett brett urval av olika papperssorter. Finns alla alltid på lager?

De mest populära papperssorterna finns på vårt lager, men sortimentet kan variera med tiden. Samtidigt vill vi göra dig uppmärksam på att leveransen av vissa papperssorter kan ta tid.

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har några frågor. Vi kommer att besvara dem så snart som möjligt.