Tjänster

Produkter och tjänster

Man brukar säga att man inte ska döma boken efter omslaget. Men ett snyggt omslag och bra bindning bidrar med en hel del extra värde.

Att trycka böcker är en konst – tryckarkonst. Den uttrycker sig på sitt eget vis hos varje bok. En konstbok eller jubileumsbok får extra värdighet genom ett hårt och snyggt utformat omslag. Och fördelen med underhållningsromanen är dess händiga format och lätta vikt. En bra lärobok måste däremot tåla intensiv bläddring.

Vi hjälper dig att hitta en lösning som motsvarar såväl dina som dina slutanvändares förväntningar. Vid önskemål erbjuder vi också bildbehandlings-, formgivnings- och layouttjänster.

4 K matt lami

Hårdband

En hård pärm håller länge. Detta är en klassisk bok – värdig och hållbar. Och genom innovativa lösningar kan den också ges en säregen och spännande utformning. Då sticker boken bättre ut i bokhandeln och blir också en prydnad i bokhyllan hemma.

Mjukband

En häftad bok är oftast mer prisvärd och lättare, men inte alls sämre. En klassisk pocketback kan vara mycket hållbar och erbjuda flera intressanta möjligheter som inte går att använda vid ett hårt omslag.

LB 11
LB 11

Pehmekaanelised raamatud

Pehme kaanega raamat on enamasti pisut soodsam ja kergem, kuid sugugi mitte kehvem. Klassikaline paperback võib olla väga vastupidav ja pakkuda mitmeid põnevaid võimalusi, mida kõva kaane puhul kasutada ei saa.

Erinevad KD 2

Övriga trycksaker

Vi trycker främst högkvalitativa och unika böcker. Men inte bara. Från Tallinns Boktryckeri kan du även beställa andra trycksaker i diverse storlekar och ändamål. Vi är öppna för alla specialönskemål och ger gärna goda råd.

Formgivning, layout och bildbehandling

Förutom tryck- och bokbinderitjänster erbjuder vi också hjälp med förbehandling av tryckfiler.

 • Under formgivningen ger vi råd om vilken bindningsmetod, vilket format eller vilka material som rekommenderas. Samtidigt utformar vi tillsammans med dig de allmänna formgivningsprinciperna, genom att välja lämpligt teckensnitt och lämplig storlek samt avgöra var illustrationerna ska ligga.
 • Vi hjälper dig även med behandling av eventuellt bildmaterial att illustrera trycksaken med. Vid behov skannar vi upp bilderna (max A4).
 • Layouten omfattar (vid behov) inmatning av text, layout, att lägga till bildfiler samt formgivning av titelblad och omslag. Vi skapar layouten efter din egen modell eller så beställer vi modellen och omslagets formgivning från en grafisk formgivare. När det slutgiltiga resultatet har godkänts, produceras den tryckfärdiga PDF-filen.
LB muumid
LB muumid

Kujundus, küljendus ja pilditöötlus

Lisaks trüki- ja köitmisteenustele pakume Teile mitmekülgset abi ka trükifailide eeltöötlusel.

 • Kujundamise käigus anname nõu, millist köiteviisi, formaati ja materjali eelistada. Ühtlasi paneme koos Teiega paika üldised kujunduse põhimõtted, valides sobiva kirjatüübi ja -suuruse ning otsustades illustratsioonide paigutuse.
 • Piltide töötlusega aitame trükise illustreerimiseks kasutatava pildimaterjali puhul. Vajadusel teostame erinevate piltide skaneerimist kuni formaadini A4.
 • Küljendamine hõlmab (vajadusel) teksti sisestamist, küljendamist, pildifailide lisamist ning tiitellehe ja kaane kujundamist. Küljendame kas Teie etteantud maketi põhjal või tellime maketi ja kaanekujunduse raamatukunstnikult. Pärast tulemuse lõplikku kinnitamist valmib trükivalmis PDF-fail.

Förpackning och transport

Vackra böcker förtjänar att hanteras och levereras till kunden med omsorg. Därför lägger vi lika stor vikt vid transporten av våra publikationer som vid produktionen.

Förpackning

 • Om trycksakerna endast behöver en bra och torr förvaringsplats under frakten och inte någon specifik behandling, förpackar vi dem i papper eller lådor.
 • Om böckerna behöver skyddas mot nedsmutsning (t.ex. trycksaker med ljust omslag), eller om de innehåller bilagor (en karta, CD etc. som kan ramla ut, förpackar vi dem var och en för sig i termoplast.

OBS! Om du har en överenskommelse med någon återförsäljare sköts leveransen av handlaren.

Transport

Inom Tallinns stad är leveransen gratis, förutsatt att den sker till en adress och med bara en utkörning.

Informera oss på förhand (Sölvi Erm, tel. +372 6 509 958) angående exakt leveransplats, kontaktperson, telefon och en lämplig tidpunkt som fungerar för båda parter.

Vi utför dörr-till-dörr-service. Det betyder att beställaren själv ska sörja för att böckerna bärs in i byggnaden (kontoret, lagret).

Utanför Tallinn och inom Estland, använder vi oss av diverse transportföretag. Vid önskemål kan du också själv hämta trycksakerna.

Allmänna villkor för framställning av trycksaker

1. Offert

1. Verkställaren sammanställer en offert på grundval av underlaget som lämnas i en skriftig förfrågan från kunden. Förfrågan kan även lämnas genom webbsidan www.trt.ee
2. Offerten som har sammanställts på grundval av bristfälligt eller inaktuellt underlag från kunden är inte bindande för verkställaren.
3. Verkställarens offert till kundens förfrågan skall lämnas skriftligt.
4. Offerten är i kraft i 30 dagar från offertens lämnande om inte annan giltighetstid anges i offerten.
5. Ett svar till offerten som innehåller kompletterande eller avgränsande uppgifter eller förslag är inte bindande för verkställaren utan anses som en kompletterad förfrågan från kunden.
6. Vid begäran från kunden lämnar verkställaren en bekräftelse på en godkänd order som kan följa en mottagen beställning.
7. Om beställningen omfattar modeller eller varuprover som inte ryms inom ramen av en reguljär offert, skall kunden ersätta verkställarens kostnader i samband med det (enligt marknadspriser) även om kunden avstår från beställningen.
8. Förslag, ritningar, modeller eller andra beredningsmaterial som bifogas till förfrågan eller offerten utgör avsändarens egendom och den andra parten har inte rätt att använda dessa i egna intressen för annat syfte eller överlämna dessa till tredje män.

2. Pris

1. Priserna gäller ”fritt fabrik” (EXW) Tallinn, Laki 26, om inte parterna har avtalat annat.
2. Priserna lämnas utan moms, om inte annat anges i offerten.
3. Om priset anges i utländsk valuta, baseras det på offertdatumets valutakurser om inte annat anges i offerten.
4. Verkställaren har rätt att begära pristillägg för kostnader som har orsakats av:
4.1. brister i materialet från kunden;
4.2. förbättringar och förändringar som kunden har gjort jämfört med den ursprungliga modellen;
4.3. kundens dröjsmål;
4.4. ökade materialpriser innan kunden har lämnat in en slutgiltig order;
4.5. kundens kompletterande krav – avtryck, exempel för sätteri, tryckeri eller färger;
4.6. i förväg icke avtalat extraarbete på kundens begäran.
5. Produkternas transport- och lagerkostnader bärs av kunden om inte annat har avtalats.

3. Torder och tider

1. Order registreras på grundval av underlaget i kundens beställning (specifikation) och/eller verkställarens skriftliga offert.
2. Order fullföljs i enlighet med kundens beställning eller ett skriftligt avtal tecknat mellan kunden och verkställaren eller annan överenskommelse som har accepterats av båda parter.
3. Order anses som fullföljd när produkterna levereras på verkställarens lager om parterna inte har avtalat annat.
4. Fastställda tider för orderns fullföljande gäller bara om ingångsmaterialet från kunden inkommer till verkställaren inom överenskommen tid.
5. Vid försenat ingångsmaterial är avtalad leveranstid inte bindande för verkställaren, en ny leveranstid skall avtalas mellan parterna efter att ingångsmaterialet har inkommit.

4. Bristfälliga och felaktiga produkter

1. Om produkternas exakta antal inte har avtalats separat, kan det egentliga tryckantalet skilja sig från det beställda med upp till 5 %.
2. Betalningen för mellanskillnaden mellan det avtalade och det egentliga tryckantalet (prisökningen eller prisminskningen) sker enligt beställningsvillkoren.
3. Kunden har vid bristfälliga produkter rätt att begära rabatt om bristerna är av sådan art att kunden inte fullständigt kan använda produkterna för avsett syfte.
4. Verkställaren måste ges tillfälle att åtgärda bristerna eller att byta ut bristfälliga produkter.
5. Kunden saknar rätt att begära rabatt eller rätt att avstå från produkterna om
5.1. bristerna beror på ickefullständigt (eller bristfälligt) ingångsmaterial eller kundens rättelser som kan tolkas olika, eller av fel som inte har rättats till på det av kunden godkänt avtryck (exempel);
5.2. skillnaden från inlämnat färgavtryck eller pappersexempel, godkänt exempel eller liknande kan anses som ringa. Papper anses motsvara exemplet när det har samma pappersfabriks typbeteckning som exemplet. Vid avsaknat provavtryck är färgbalansen kundens ansvar.

5. Ersättining av skada

1. Verkställarens ansvar för icke godkända (till verkställaren returnerade) produkter begränsas till dess gottgörande i enlighet med avtalet eller till återlämnande av det avtalade priset.
2. Verkställaren ansvarar inte för indirekta skador som orsakas till kunden, såsom utebliven vinst, störningar i verksamheten eller skador orsakade till tredje man.

6. Reklamationer

1. Kunden har rätt att lämna reklamationer för verkställarens brister.
1.1. vid dröjsmål med produkternas färdigställande inom 4 dagar från tiden när kunden fick kännedom om dröjsmålet;
1.2. vid allvarliga brister i produkterna inom 8 dagar från produkternas mottagande (eller från tiden när kunden enligt avtalet skulle ha tagit emot produkterna eller besiktigat dessa på plats). Bristfälliga produkter skall returneras till verkställaren inom 14 dagar.
2. Produkter som förklaras ha bristande kvalitet måste kontrolleras vid närvaro av båda parter, varvid kontrollresultaten skall antecknas i en kontrollakt.

7. Force majeure

Strejk, arbetsstopp, brand eller annat oövervinneligt hinder som inte beror på verkställaren eller dess underleverantör befriar verkställaren från fullföljandet av leveranstiden. Brist på arbetskraft eller råvaror, maskinfel, lagstiftning eller andra ovanliga, skäliga och allvarliga icke förutsebara orsaker som inte beror på verkställaren eller dess underleverantör ger rätt att förlänga tiden för beställningens fullföljande.
Om en ovannämnd händelse tekniskt eller ekonomiskt försvårar fullföljandet av det avtalade arbetet till sådan grad att kundens, verkställarens eller båda parternas ursprungliga intressen avseende beställningen skulle bli avsevärt otillfredsställda eller om ett fortsatt fullföljande av beställningen skulle avsevärt försvåras för en av parterna, har verkställaren rätt att avsluta offerten eller avtalet helt eller till den del som blev orealiserad. I sådana fall har inte kunden rätt att begära ersättning av orsakade skador, förutom återlämnande av egendomen som har lämnats för användning.

8. Betalningsvillkor

1. Om ingen annan betalningsfrist har avtalats, gäller 30 dagars betalningsfrist från fakturadatumet eller avtalade betalningsdatum i takt med beställningens fullföljande.
2. Om färdigställande av produkterna dröjer på grund av kunden, kan verkställaren fr.o.m. det avtalade leveransdatumet delfakturera kunden i förskott för aktuella utlägg.
3. Om kunden inte följer betalningsfristen har verkställaren rätt att begära dröjsmålsränta på 0,5% av det obetalda beloppet för varje fördröjd dag, dock inte mer än 20 % av det avtalade priset.
4. Om kunden försummar sina skyldigheter att betala för produkterna
4.1. har verkställaren rätt att hålla produkterna eller ingångsmaterialet i sin besittning tills hela beloppet är betalt;
4.2. har verkställaren rätt att, räknat från andra månaden efter betalningsfristens utgång sälja produkterna efter eget omdöme; inkomsterna från försäljningen minskar kundens skuld till verkställaren med samma belopp.
5. Kunden måste först underrättas om hållandet av produkterna i egen besiktning eller om försäljning av produkterna;
6. Om färdigställandet av produkterna dröjer på grund av verkställaren, har kunden rätt att begära rabatt på 0,5 % av kostnaden för icke färdigställda produkter för varje fördröjd dag, dock inte mer än 20 % av det avtalade priset.

9. Äganderätt och ansvar

1. Verkställaren tar emot kundens beställning under förutsättning att kunden har rätt att ge ut ingångsmaterialet som används för beställningens fullföljande.
2. Verktyg, filmer, dataprogram och annat hjälpmaterial som införskaffas eller produceras av verkställaren för framställning av produkterna utgör verkställarens egendom.
3. Tryckplattor, färgupplösningsfilmer som tillverkas som slutprodukter och övrigt material som tillverkas på kundens beställning utgör kundens egendom.
4. Av kunden för produkternas framställning till verkställaren lämnat material utgör kundens egendom som skall återlämnas till kunden av verkställaren om kunden har begärt det inom 3 månader från produkternas färdigställande, förutom vid fallen angivna i avsnitt 8.4.
5. Ansvaret för produkterna övergår till kunden i och med mottagning av produkterna. Äganderätten till produkterna övergår till kunden först när produkterna har betalats helt om inte annat har avtalats. Produkterna anses som överlämnade när kunden eller någon av denne befullmäktigad person har tagit emot eller skulle enligt avtalet ha tagit emot produkterna.
6. Materialet som har lämnats av kunden till verkställaren för användning bevaras hos verkställaren i 3 månader efter produkternas färdigställande om inte annat har avtalats av parterna och omhändertas av kunden på egen bekostnad.
7. Om materialet som lämnats till verkställarens hand är värdefullt, måste kunden informera verkställaren om det i förväg.
8. Verkställaren ansvarar inte för skyldigheter som eventuella rättsförhållanden mellan kunden och tredje man (upphovsrätt, ägarförhållanden mm) eller lagstiftningen medför för kunden.

10. Försäkring

Om kunden vill försäkra sitt material eller produkterna, står kunden själv för försäkringsavgifterna. ´

11. Allmänna regler

1. Kunden bär ansvaret för instruktioner och ändringar som kunden framför via telefon.
2. Ansvaret för att meddelanden mellan parterna kommer fram åligger avsändaren.
3. För fullföljande av skyldigheterna som lagen om tvångsexemplar (antagen 1997-02-12) föreskriver tar verkställaren 8 (åtta) tvångsexemplar från upplagan av beställda produkter och skickar dessa på kundens bekostnad till bibliotek, angivna i lagen.
4. Vid motsägelser mellan allmänna villkor för trycksakers framställande och specialvillkoren för en konkret beställning gäller specialvillkoren som har avtalats mellan parterna.

12. Lösning av tvister

Eventuella meningsskiljaktigheter mellan verkställaren och kunden löses förhandlingsvägen mellan parterna eller om det är omöjligt, enligt gällande lagstiftning.

Vad mer behöver du veta?

Att trycka en bok medför vissa villkor som är bra att veta innan du lämnar in beställningen.

 • ISBN är ett unikt internationellt identifikationsnummer för böcker. Detta kan inte ändras, bytas ut eller återanvändas. Det 13-siffriga ISBN-numret möjliggör en snabb och exakt identifiering av utgåvan och underlättar beställning och försäljning av boken. ISBN-numret i Estland tilldelas av Estlands ISBN-byrå (Eesti ISBN Agentuur). Denna tjänst är gratis. Läs mer HÄR.
 • Författaren behöver inte följa några formaliteter för att skapa och utföra upphovsrätten. Den uppstår i samma stund som verket skapas. För att visa att ditt verk är upphovsrättsskyddat, rekommenderar vi att du anger detta på titelbladets baksida med en rad: Upphovsrätt: författarens namn, utgivningsår. Läs mer HÄR.
 • Notering om tryckeriet bifogas enligt god sed. Böcker som är tryckta hos oss, har en rad tryckt på titelbladets baksida: Tryckt i Tallinns Boktryckeri.

Vanliga frågor

Kan jag beställa en enda bok från Tallinns Boktryckeri?

Ja, om du önskar det kan vi även trycka ett exemplar. Men den optimala tryckkostnaden för publikationer börjar från ca 300 ex.

Vilken tjocklek på linjen är möjligt vid folietryck?

Linjens minimitjocklek är 0,15 mm. En tunnare linje kan vi tyvärr inte trycka.

Ni erbjuder ett brett urval av olika papperssorter. Finns alla alltid på lager?

De mest populära papperssorterna finns på vårt lager, men sortimentet kan variera med tiden. Samtidigt vill vi göra dig uppmärksam på att leveransen av vissa papperssorter kan ta tid.

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har några frågor. Vi kommer att besvara dem så snart som möjligt.